Niżankowska, Szumielewicz – Adwokaci i Radcowie Prawni
Spółka Partnerska
Kraków, 31-061, Trynitarska 6/32
 
tel.: +48 [0] 12 424 93 90
 
fax: +48 [0] 12 424 93 99
publikacje

dr Anna-Maria Niżankowska

I. Artykuły

 1. „Rękojmia za wady przy leasingu” (współautor: F. Wejman), w: Transformacje Prawa Prywatnego (TPP), 1-2/2000 (Kraków 2000)
 2. „Ustawa o używaniu języka francuskiego z 1994 r. i orzeczenie Rady Konstytucyjnej”, w: Transformacje Prawa Prywatnego (TPP), 1-2/2000 (Kraków 2000)
 3. „Wnoszenie pism do sądu drogą elektroniczną cz. I”, w: Transformacje Prawa Prywatnego (TPP), 1/2001 (Kraków 2001)
 4. „Wnoszenie pism do sądu drogą elektroniczną cz. II”, w: Transformacje Prawa Prywatnego (TPP), 2/2001 (Kraków 2001)

II. Monografie

 1. „Ustawowe uprawnienia niezapłaconego sprzedawcy ruchomości w prawie upadłościowym”, Zakamycze (Kraków 2001)
 2. „Prawo do integralności utworu”, Wolters Kluwer Polska (Warszawa 2007)

Anna Liebscher

I. Artykuły

 1. „Polnisches Sachenrecht” [„Polskie prawo rzeczowe”], (współautor: J. Pisuliński), w: M. Liebscher/F. Zoll (red.), Einführung in das polnische Recht, JuS-Schriftenreihe Ausländisches Recht, C.H. Beck (München 2005)

dr Sergiusz Szuster

I. Artykuły

 1. „Massenverfahren jako forma postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego w Niemczech”, w: Casus, 21/2001 (Kraków 2001)
 2. „Postępowanie notyfikacyjne przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jako konstytutywny element postępowania w sprawie wydania decyzji o udzieleniu pomocy publicznej przedsiębiorcy – charakter, wzajemna relacja i następstwa prawne”, w: Transformacje Prawa Prywatnego (TPP), 3/2002 (Kraków 2002)
 3. „Nowy model sądownictwa administracyjnego – reforma niedoskonała” (współautorzy: A. Niecikowska, A. Niemirowski, A. Pułjanowska), w: Casus, 23/2002 (Kraków 2002)

II. Rozdziały w książkach

 1. „Podstawy prawa bankowego” (praca zbiorowa), F. Zoll (red.), Wydawnictwo WSE Kielce (Kielce 2003)
 2. „Zwyczaj jako źródło prawa administracyjnego”, w: J. Zimmermann, P. Dobosz (red.), Źródła prawa administracyjnego, Zakamycze (Kraków 2005)
 3. „Komentarz do art. 1 – 11 ustawy Prawo bankowe” (praca zbiorowa), w: F. Zoll (red.), Prawo Bankowe. Komentarz, Zakamycze (1. wyd. Kraków 2005)
 4. „Polnisches Verwaltungsrecht, Verwaltungsverfahren- und Verwaltungsprozessrecht“ [Polskie prawo administracyjne materialne i procesowe] (praca zbiorowa), w: M. Liebscher / F. Zoll (red.), Einführung in das polnische Recht JuS-Schriftenreihe Ausländisches Recht, C.H. Beck (München 2005)
 5. „Umowy deweloperskie” (współautorzy: A. Damasiewicz, M. Olczyk, M. Wyrwiński), F. Zoll (red.), LexisNexis (1. wyd. Warszawa 2006), (2. wyd. Warszawa 2009)

III. Publikacje elektroniczne

 1. Komentarz do ustawy z dnia 20 marca 2002 roku o finansowym wspieraniu inwestycji, Lex (Warszawa 2002)
 2. Komentarz do ustawy z dnia 13 lutego 2003 roku o zmianie ustawy – Prawo budowlane (współautor: Z. Cieślik), Lex (Warszawa 2003)
 3. Komentarz do ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (współautor: M. Kłaczyński), Lex (Warszawa 2003)
 4. Komentarz do ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Lex (Warszawa 2003)
 5. Komentarz do ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Lex (Warszawa 2003)
 6. Komentarz do ustawy z dnia 25 lipca 2002 roku Prawo o ustroju sądów administracyjnych, Lex (Warszawa 2003)
 7. Komentarz do rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 roku ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Lex (Warszawa 2004)
 8. Komentarz do ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 roku o zmianie ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji oraz ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców, Lex (Warszawa 2004)
 9. Komentarz do ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, Lex (Warszawa 2004)
 10. Komentarz do ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (współautorzy: M. Brożyna, M. Chudzik, K. Kohutek, J. Molis), Lex (Warszawa 2005)
 11. Komentarz do ustawy z dnia ustawa z dnia 11 marca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, Lex (Warszawa 2005)
 12. Komentarz do ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (współautorzy: K. Kohutek, K. Korus, M. Olczyk), Lex (Warszawa 2005)
 13. Komentarz do ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, Lex (Warszawa 2005)
 14. Komentarz do ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Lex (Warszawa 2005)
 15. Komentarz do ustawy z dnia 22 września 2006 roku o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Lex (Warszawa 2006)
 16. Komentarz do ustawy z dnia 27 października 2006 roku o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Lex (Warszawa 2006)
 17. Komentarz do ustawy z dnia 24 lutego 2006 roku o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz ustawy – Ordynacja podatkowa, Lex (Warszawa 2006)

IV. Pozostałe

 1. „Prawo administracyjne. Skrypt”, J. Cichoń, S. Szuster (red.), Woltes Kluwert Polska (Warszawa 2007)
 2. Profesjonalny Serwis Bankowy (praca zbiorowa), Zakamycze, wersja elektroniczna (Krakow 2001 – 2007)