Niżankowska, Szumielewicz – Adwokaci i Radcowie Prawni
Spółka Partnerska
Kraków, 31-061, Trynitarska 6/32
 
tel.: +48 [0] 12 424 93 90
 
fax: +48 [0] 12 424 93 99
publications

Anna-Maria Niżankowska, LL.D.

I. Articles

 1. Rękojmia za wady przy leasingu [Warranty for defects in leasing] (co-author: F. Wejman), in: Transformacje Prawa Prywatnego (TPP), 1-2/2000 (Kraków 2000)
 2. Ustawa o używaniu języka francuskiego z 1994 r. i orzeczenie Rady Konstytucyjnej [Act on the use of the French language of 1994 and adjudication of the Constitutional Council, in: Transformacje Prawa Prywatnego (TPP), 1-2/2000 (Kraków 2000)
 3. Wnoszenie pism do sądu drogą elektroniczną cz. I [Lodging documents with the court via electronic way, Part I], in: Transformacje Prawa Prywatnego (TPP), 1/2001 (Kraków 2001)
 4. Wnoszenie pism do sądu drogą elektroniczną cz. II [Lodging documents with the court via electronic way, Part II], in: Transformacje Prawa Prywatnego (TPP), 2/2001 (Kraków 2001)

II. Monographs

 1. Ustawowe uprawnienia niezapłaconego sprzedawcy ruchomości w prawie upadłościowym [Legal rights of unpaid seller of movables in bankruptcy law], Zakamycze (Kraków 2001)
 2. Prawo do integralności utworu [Right to work integrity], Wolters Kluwer Polska (Warsaw 2007)

Anna Liebscher

I. Articles

 1. Polnisches Sachenrecht [Polish property law], (co-author: J. Pisuliński), in: M. Liebscher/F. Zoll (ed.), Einführung in das polnische Recht, JuS-Schriftenreihe Ausländisches Recht, C.H. Beck (München 2005)

Sergiusz Szuster, LL.D.

I. Articles

 1. Massenverfahren jako forma postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego w Niemczech [Massenverfahren as a form of administrative procedure and process in Germany], in: Casus, 21/2001 (Kraków 2001)
 2. Postępowanie notyfikacyjne przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jako konstytutywny element postępowania w sprawie wydania decyzji o udzieleniu pomocy publicznej przedsiębiorcy – charakter, wzajemna relacja i następstwa prawne [The Notification procedure before the President of the Office for Competition and Consumer Protection as the compulsory element of the procedure previous to the decision of granting the state aid on the entrepreneurs – nature, mutual relation and legal consequences], in: Transformacje Prawa Prywatnego (TPP), 3/2002 (Kraków 2002)
 3. Nowy model sądownictwa administracyjnego – reforma niedoskonała [A new model of administrative jurisdiction – a deficient reform] (co-authors: A. Niecikowska, A. Niemirowski, A. Pułjanowska), in: Casus, 23/2002 (Kraków 2002)

II. Chapters in books

 1. Podstawy prawa bankowego [Principles of bank law] (collective work), F. Zoll (ed.), Wydawnictwo WSE Kielce (Kielce 2003)
 2. Zwyczaj jako źródło prawa administracyjnego [Custom as a source of administrative law], in: J. Zimmermann, P. Dobosz (ed.), Źródła prawa administracyjnego, Zakamycze (Kraków 2005)
 3. Komentarz do art. 1 – 11 ustawy Prawo bankowe [Commentary on arts. 1 – 11 of Bank Law] (collective work), in: F. Zoll (ed.), Prawo Bankowe. Komentarz, Zakamycze (1st ed. Kraków 2005)
 4. Polnisches Verwaltungsrecht, Verwaltungsverfahren- und Verwaltungsprozessrecht [Polish substantial and procedural administrative law] (collective work), in: M. Liebscher / F. Zoll (ed.), Einführung in das polnische Recht, JuS-Schriftenreihe Ausländisches Recht, C.H. Beck (München 2005)
 5. Umowy deweloperskie [Developer contracts] (co-authors: A. Damasiewicz, M. Olczyk, M. Wyrwiński), F. Zoll (ed.), LexisNexis (1st ed. Warszawa 2006), (2nd ed. Warszawa 2009)

III. Digital publications

 1. Komentarz do ustawy z dnia 20 marca 2002 roku o finansowym wspieraniu inwestycji [Commentary on the Financial Support of Investments Act of 20.03.2002], Lex (Warszawa 2002)
 2. Komentarz do ustawy z dnia 13 lutego 2003 roku o zmianie ustawy – Prawo budowlane [Commentary on the Act Changing the Building Law of 13.02.2003] (co-author: Z. Cieślik), Lex (Warszawa 2003)
 3. Komentarz do ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej [Commentary on the Access to the Public Information Act of 6.09.2001 (co-author: M. Kłaczyński), Lex (Warszawa 2003)
 4. Komentarz do ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi [Commentary on the Juridical Control Procedure Act of 30.08.2002], Lex (Warszawa 2003)
 5. Komentarz do ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi [Commentary on the Act Introducing the Administrative Courts Act and the Juridical Control Procedure Act of 30.08.2002], Lex (Warszawa 2003)
 6. Komentarz do ustawy z dnia 25 lipca 2002 roku Prawo o ustroju sądów administracyjnych [Commentary on the Administrative Courts Act of 22.07.2002], Lex (Warszawa 2003)
 7. Komentarz do rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 roku ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską [Commentary on the Counsil Regulation (EC) No 659/1999 of 22.03.1999 laying down detailed rules for the application of Article 93 of the EC Treaty], Lex (Warszawa 2004)
 8. Komentarz do ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 roku o zmianie ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji oraz ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców [Commentary on the Act Changing the Financial Support of Investments Act and the Admissibility and Supervision of State Aid Granting Act of 29.08.2003], Lex (Warszawa 2004)
 9. Komentarz do ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej [Commentary on the State Aid Procedure Act of 30.04.2004], Lex (Warszawa 2004)
 10. Komentarz do ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej [Commentary on the Business Activity Freedom Act of 2.07.2004] (co-authors: M. Brożyna, M. Chudzik, K. Kohutek, J. Molis), Lex (Warszawa 2005)
 11. Komentarz do ustawy z dnia ustawa z dnia 11 marca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego [Commentary on the Act Changing the Adinsitrative Procedure Code of 11.03.2005], Lex (Warszawa 2005)
 12. Komentarz do ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o ochronie konkurencji i konsumentów [Commentary on the Competition and Consumers Protection Act of 15.12.2000] (co-authors: K. Kohutek, K. Korus, M. Olczyk), Lex (Warszawa 2005)
 13. Komentarz do ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa [Commentary on the Act Changing the Tax Procedure Code of 30.06.2005], Lex (Warszawa 2005)
 14. Komentarz do ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw [Commentary on the Act Changing the Building Law and some other Acts of 28.07.2005], Lex (Warszawa 2005)
 15. Komentarz do ustawy z dnia 22 września 2006 roku o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi [Commentary on the Act Changing the Juridical Control Procedure Act of 22.09.2006], Lex (Warszawa 2006)
 16. Komentarz do ustawy z dnia 27 października 2006 roku o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw [Commentary on the Act Changing the Tax Procedure Code and some other Acts of 27.10.2006], Lex (Warszawa 2006)
 17. Komentarz do ustawy z dnia 24 lutego 2006 roku o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz ustawy – Ordynacja podatkowa [Commentary on the Act Changing the Tax Control Act and the Tax Procedure Code of 24.02.2006], Lex (Warszawa 2006)

IV. Others

 1. Prawo administracyjne. Skrypt [Administrative law. A textbook], J. Cichoń, S. Szuster (ed.), Woltes Kluwert Polska (Warszawa 2007)
 2. Profesjonalny Serwis Bankowy [The Professional Bank Service] (collective work), Zakamycze, digital version (Krakow 2001 – 2007)