Niżankowska, Szumielewicz – Adwokaci i Radcowie Prawni
Spółka Partnerska
Kraków, 31-061, Trynitarska 6/32
 
tel.: +48 [0] 12 424 93 90
 
fax: +48 [0] 12 424 93 99
publications

dr Anna-Maria Niżankowska

I. Articles

 1. Rękojmia za wady przy leasingu [La garantie de vices dans les contrats de crédit-bail] (coauteur: F. Wejman), dans: Transformacje Prawa Prywatnego (TPP), 1-2/2000 (Kraków 2000)
 2. Ustawa o używaniu języka francuskiego z 1994 r. i orzeczenie Rady Konstytucyjnej [La loi relative a l’emploi de la langue française de 1994 et la décision du Conseil Constitutionnel], dans: Transformacje Prawa Prywatnego (TPP), 1-2/2000 (Kraków 2000)
 3. Wnoszenie pism do sądu drogą elektroniczną cz. I [La déposition de pieces de procédure devant les juridictions par voie électronique, 1ere partie], dans: Transformacje Prawa Prywatnego (TPP), 1/2001 (Kraków 2001)
 4. Wnoszenie pism do sądu drogą elektroniczną cz. II [La déposition de pieces de procédure devant les juridictions par voie électronique, 2e partie], dans: Transformacje Prawa Prywatnego (TPP), 2/2001 (Kraków 2001)

II. Monographies

 1. Ustawowe uprawnienia niezapłaconego sprzedawcy ruchomości w prawie upadłościowym [Les droits légaux du vendeur de meubles non payé dans le droit des faillites], Zakamycze (Kraków 2001)
 2. Prawo do integralności utworu [Le droit a l’intégralité de l’oeuvre], Wolters Kluwer Polska (Warsaw 2007)

Anna Liebscher

I. Articles

 1. Polnisches Sachenrecht [Droit réel polonais], (coauteur: J. Pisuliński), dans: M. Liebscher/F. Zoll (ed.), Einführung in das polnische Recht, JuS-Schriftenreihe Ausländisches Recht, C.H. Beck (München 2005)

dr Sergiusz Szuster

I. Articles

 1. Massenverfahren jako forma postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego w Niemczech [Massenverfahren : une forme de procédure administrative non contentieuse et de procédure administrative contentieuse en Allemagne], dans Casus, 21/2001, Kraków, 2001.
 2. Postępowanie notyfikacyjne przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jako konstytutywny element postępowania w sprawie wydania decyzji o udzieleniu pomocy publicznej przedsiębiorcy – charakter, wzajemna relacja i następstwa prawne [La procédure de notification devant le Président de l’Office de la protection de la concurrence et des consommateurs en tant qu’élément constitutif de la procédure de décision de l’attribution de l’aide publique à une entreprise – nature, relations mutuelles, conséquences juridiques], dans Transformacje Prawa Prywatnego (TPP), 3/2002, Kraków, 2002.
 3. Nowy model sądownictwa administracyjnego – reforma niedoskonała [Le nouveau modèle de juridiction administrative – une réforme imparfaite] avec A. Niecikowska, A. Niemirowski, A. Pułjanowska), dans Casus, 23/2002, Kraków. 2002.

II. Contributions à des ouvrages

 1. Podstawy prawa bankowego [Notions élémentaires du droit bancaire], ouvrage collectif sous la direction de F. Zoll, Wydawnictwo WSE Kielce, Kielce 2003.
 2. Zwyczaj jako źródło prawa administracyjnego [La coutume en tant que source de droit administratif], dans J. Zimmermann, P. Dobosz (dir.), Sources de droit administratif, Zakamycze, Kraków, 2005.
 3. Komentarz do art. 1 – 11 ustawy Prawo bankowe [Commentaire sur les articles 1-11 de la loi Droit bancaire] (ouvrage collectif), dans F. Zoll (dir.), Prawo Bankowe. Komentarz, Zakamycze, 1ère éd., Kraków, 2005.
 4. Polnisches Verwaltungsrecht, Verwaltungsverfahren- und Verwaltungsprozessrecht [Droit administratif matériel et procédural polonais] (ouvrage collectif), dans M. Liebscher / F. Zoll (dir.), Einführung in das polnische Recht JuS-Schriftenreihe Ausländisches Recht, C.H. Beck, München, 2005.
 5. Umowy deweloperskie [Contrats de promotion immobilière] avec A. Damasiewicz, M. Olczyk, M. Wyrwiński, F. Zoll (dir.), LexisNexis, 1ère éd., Warszawa, 2006 et 2ème éd., Warszawa, 2009.

III. Publications électroniques

 1. Komentarz do ustawy z dnia 20 marca 2002 roku o finansowym wspieraniu inwestycji [Commentaire sur la loi du 20 mars 2002 sur le financement des investissements], Lex, Warszawa 2002.
 2. Komentarz do ustawy z dnia 13 lutego 2003 roku o zmianie ustawy – Prawo budowlane [Commentaire sur la loi du 13 février 2003 sur la modification de la loi Droit de la construction] (avec Z. Cieślik), Lex, Warszawa, 2003.
 3. Komentarz do ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej [Commentaire sur la loi du 6 septembre 2001 sur l’accès aux informations publiques] (avec M. Kłaczyński), Lex, Warszawa, 2003.
 4. Komentarz do ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi [Commentaire sur la loi du 30 août 2002 sur la procédure devant le tribunal administratif], Lex, Warszawa, 2003.
 5. Komentarz do ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi [Commentaire sur la loi du 30 août 2002 sur les dispositions mettant en vigueur la loi sur l’organisation du tribunal administratif et la loi sur la procédure devant le tribunal administratif], Lex, Warszawa, 2003.
 6. Komentarz do ustawy z dnia 25 lipca 2002 roku Prawo o ustroju sądów administracyjnych [Commentaire sur la loi du 25 juillet 2002 sur l’organisation du tribunal administratif], Lex, Warszawa, 2003.
 7. Komentarz do rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 roku ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską [Commentaire sur le règlement no 659/1999 du Conseil des Communautés européennes du 22 mars 1999 portant sur les modalités d'application de l'article 93 du Traité instituant la Communauté Européenne], Lex, Warszawa, 2004.
 8. Komentarz do ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 roku o zmianie ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji oraz ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców [Commentaire sur la loi du 29 août 2003 sur la modification de la loi sur le financement des investissements et sur la loi relative aux conditions de recevabilité et au contrôle de l’aide publique], Lex, Warszawa, 2004.
 9. Komentarz do ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej [Commentaire sur la loi du 30 avril 2004 sur la procédure dans les affaires portant sur l’aide publique], Lex, Warszawa, 2004.
 10. Komentarz do ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej [Commentaire sur la loi du 2 juillet 2004 sur la liberté d’exercer une activité économique] (avec M. Brożyna, M. Chudzik, K. Kohutek, J. Molis), Lex, Warszawa, 2005.
 11. Komentarz do ustawy z dnia ustawa z dnia 11 marca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego [Commentaire sur la loi du 11 mars 2005 sur la modification du Code de procédure administrative], Lex, Warszawa, 2005.
 12. Komentarz do ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o ochronie konkurencji i konsumentów [Commentaire sur la loi du 15 décembre 2000 sur la protection de la concurrence et des consommateurs] (avec K. Kohutek, K. Korus, M. Olczyk), Lex, Warszawa, 2005.
 13. Komentarz do ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa [Commentaire sur la loi du 30 juin 2005 sur la modification du Code de procédure fiscale], Lex, Warszawa, 2005.
 14. Komentarz do ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw [Commentaire sur la loi du 28 juillet 2005 sur la modification de la loi Droit de la construction et sur la modification d’autres lois], Lex, Warszawa, 2005.
 15. Komentarz do ustawy z dnia 22 września 2006 roku o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi [Commentaire sur la loi du 22 septembre 2006 sur la modification de la loi sur la procédure devant le tribunal administratif], Lex, Warszawa, 2006.
 16. Komentarz do ustawy z dnia 27 października 2006 roku o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw [Commentaire sur la loi du 27 octobre 2006 sur la modification de la loi Code de procédure fiscale et sur la modification d’autres lois], Lex, Warszawa, 2006.
 17. Komentarz do ustawy z dnia 24 lutego 2006 roku o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz ustawy – Ordynacja podatkowa [Commentaire sur la loi du 24 février 2006 sur la modification de la loi sur le contrôle fiscal et de la loi Code de procédure fiscale], Lex, Warszawa, 2006.

IV. Autres

 1. Prawo administracyjne. Skrypt [Droit administratif. Manuel], J. Cichoń, S. Szuster (dir.), Woltes Kluwert Polska, Warszawa, 2007.
 2. Profesjonalny Serwis Bankowy [Service bancaire professionnel] (ouvrage collectif), Zakamycze, version électronique, Krakow 2001 – 2007.